แก่งกื้ดโฮมสเตย์ โปรแกรม B (1คืน 2 น)

 วันแรก

08-09.00 น.รับท่าน ณ จุดนัดหมาย เดินทางเข้าสู่โฮมสเตย์  ทำ

ภารกิจส่วนตัวพักผ่อนตามอัธยาศัย

10-11.00 น.ออกเดินทางไปสู่หมู่บ้าน กระเหรี่ยงคอยาว เก็บภาพ

ประทับใจกับชนเผ่า

11.-12.00 น.นำท่านไปยังจุดตื่นเต้นและท้าทาย โหนสริง

(Zipline) เหนือขุนเขา ยอดไม้  และแม่น้ำแตง

12.00 น   รับประธานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศที่

สวยงาม ณ โฮมสเตย์

13-15.00 น. จากนั้นพาท่านเดินทางไปนมัสการ รอยพระหัตถ์

เบื้องซ้ายพระพุทธองค์ ศึกษาประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระธาตุก้าวหน้า ร่วมทำบุญ ณ วัดเมื้องกื้ด

15-17.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถยนต์ไปสู่หมู่บ้าน

ห้วยกุ๊บกั๊บ ชาวเขาเผ่ามูเซอ สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

18-19.00น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (อาหารพื้นเมือง) 

ณโฮมสเตย์

19.00-21.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06-08.00 น.รับอรุณยามเช้า ดื่ม ชา กาแฟ พร้อมชมทะเลหมอก

ที่งดงามและฟังเสียงน้ำไหลกระทบหินแก่งกื้ด

08-09.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ ท่ามกลาง

บรรยากาศที่สวยงาม

09-10.00 น.นำท่านสนุกสนานกับการนั่งช้าง ลัดเลาะป่าเขาและ

แม่น้ำที่สวยงาม เก็บภาพประทับใจ

10-11.00 น.ถึงปลายทางท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นท้าทาย

โดยการนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแตง

11.00 น. เดินทางโดยรถยนต์และเดินเท้าไปยังน้ำตกตราดหมอก           เล่นน้ำตก ชมบรรยากาศ เก็บภาพที่ประทับใจ

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ น้ำตกตราดหมอก

14-15.00 น.นำท่านเดินทางไปยังจุดล่องแพยาง ตะลุยแก่งกื้ด 

    ที่สนุกสนานและท้าทายตลอดเส้นทางมีระยะทาง4-5กม.

15.30 น. รอรับท่านที่จุล่องแก่ง  นำเข้าสู่ที่พัก  ทำภารกิจส่วนตัว

     พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.โฮมสเตย์  น้อมส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

หมายเหตุ    *  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน