แก่งกื้ดโฮมสเตย์ โปรแกรมA (1คืน 2 วัน)

 วันแรก

08.00 น.รับท่าน ณ จุดนัดหมาย เดินทางเข้าสู่โฮมสเตย์  ทำ

  ภารกิจส่วนตัวพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น.ออกเดินทางโดยรถกระบะเดินทางไปสู่หมู่บ้าน

  ห้วยกุ๊บกั๊บ(บ้านชาวเขาเผ่ามูเชอ)ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง

  700 เมตรจากน้ำทะเล

11.00 น.ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัส

  ความสมบูรณ์ของป่า วิวทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่สลับสับ 

  ซ้อน

12.00 น.เดินทางถึงจุดหมายบ้านมูเซอ รับประธานอาหารกลางวัน

  ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

13.30 น.ร่วมกันปลูกต้นไม้  คืนป่าให้โลกสีเขียว จากนั้นออก

  เดินทางจากหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บไปสู่น้ำตกห้วยสถานและ

  น้ำตกตราดหมอก

16.00 น.รับท่านที่ปากทางออกน้ำตก กลับสู่ที่พักฮมสเตย์  ทำ

  ภารกิจส่วนตัวพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (อาหารพื้นเมือง)

วันที่สอง

06.00 น.รับอรุณยามเช้า ดื่ม ชา กาแฟ พร้อมชมทะเลหมอกที่

  งดงามและฟังเสียงน้ำไหลกระทบหินแก่งกื้ด

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ จากนั้นพาท่าน

  เดินทางไปนมัสการ รอยพระหัตถ์เบื้องซ้ายพระพุทธองค์   

  ศึกษาประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวร

  มหาราช พระธาตุก้าวหน้า ร่วมทำบุญ ณ วัดเมื้องกื้ด

10.00 น.นำท่านสนุกสนานกับการนั่งช้าง ลัดเลาะป่าเขาและ

  แม่น้ำที่สวยงาม จนถึงปลายทางท่านจะได้พบกับความ

  ตื่นเต้นท้าทายโดยการนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแตง

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.นำท่านเดินทางไปยังจุดล่องแพยาง   ตะลุยแก่งกื้ด    

 ที่สนุกสนานและท้าทายตลอดเส้นทางมีระยะทาง4–5 ก.ม.

15.30 น. รอรับท่านที่จุล่องแก่ง  นำเข้าสู่ที่พัก  ทำภารกิจส่วนตัว

  พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.โฮมสเตย์  น้อมส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

หมายเหตุ    *  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน